افتتاحیه مرکز نوآوری لیزر ایران
 1396/11/23

افتتاحیه مرکز نوآوری لیزر ایران

نخستین مرکز نوآوری لیزر در ایران در مورخ سه شنبه 24 مردادماه 96 با حما...

کسب مجوز دانش بنیان
 1396/11/23

کسب مجوز دانش بنیان

کسب مجوز دانش بنیان

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش
 1396/11/23

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش

ضبط برنامه ی تلویزیونی نسیم دانش

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال
 1397/05/14

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال
 1397/05/14

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال

صعود تیم کوهنوردی شرکت پرنیان گستر پرتوسنج به قله توچال